KNUT

– Kommunalt nätverk för utveckling

KNUT – Kommunalt Nätverk för UTveckling

 

Syfte

Syftet med arbetet inom KNUT är att genom gemensamt utvecklingsarbete bidra till att ge:

RÄTT INSATS TILL
RÄTT PERSON I
RÄTT TID AV
RÄTT AKTÖR OCH TILL
RÄTT KOSTNAD 

i arbetet med ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

KNUT startade 2006 och har med åren utvecklats till ett tvärkommunalt välfärdslabb med flertalet sociala innovationer inom våra arbetsområden, där Instrument X© är den mest grundläggande för det gemensamma arbetet.

Nätverkets uppdrag är att tillsammans systematisera, utveckla och utvärdera arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser utifrån klientens process mot egen försörjning. Tillsammans utvecklar vi lösningar utifrån nätverkets gemensamma utmaningar och intressen baserat på bästa tillgängliga kunskap.

Syftet är att öka välbefinnande och delaktighet för målgruppen med målet att hitta individens enklaste och effektivaste väg till egen försörjning.

Nätverket drivs med en hög grad av medverkan och inflytande från medarbetare och chefer i nätverkskommunerna, där varje enskild kommun själva svarar för både lokal implementering och bidrag till det nätverksgemensamma arbetet.

 

 

Bakgrund

Samarbetet finansierades inledningsvis av Europeiska Socialfonden och innefattade då nio Stockholmskommuner. Kommunerna hade en gemensam upplevelse av att de hade stora grupper av klienter med en diffus problematik, trots många år med ekonomiskt bistånd och olika insatser. Kvinnors och mäns behov skymdes av hushållsbegreppet och utvärderingar av arbetssätt var obefintliga. Kartläggningar, intervjuer och analyser visade på en bristfällig dokumentation, att ingen strukturerad och systematisk utredningsmetod användes för bedömning av behov och stöd, att insatser inte var individuellt anpassade samt att det fanns behov av sammanhållna processer och samverkan. 

 

Metod

Vårt ursprungliga verktyg är Instrument X©. Det är utrednings- och bedömningsinstrument för klientprocessen inom ekonomiskt bistånd och kan används genom hela klientprocessen – från en första kontakt till avslut. Det är en struktur för att arbeta med klienter inom ekonomiskt bistånd och säkerställa att alla får samma frågor och att det görs på ett systematiskt sätt. 

Fokus ligger på att titta på faktiska behov hos klienterna, och tar inte utgångspunkt i de insatser som finns att tillgå. För att säkerställa ett professionellt användningssätt används det tillsammans med Motiverande samtal, MI,

Instrument X© är Sveriges enda kartläggnings- och bedömningsinstrument för klientens process inom ekonomiskt bistånd. Det har använts och förbättrats sedan 2008 och idag används det i dryga 50 kommuner runt om i landet.

Instrument X© är utgångspunkten för utvecklingsarbetet i KNUT och grundläggande i det vi gör är just klientens process genom ekonomiskt bistånd. En del medarbetare stöttar i en del av klientprocessen och ibland är ekonomiskt bistånd-processen bara en del av en mycket större resa för individen. Där ser vi ett behov av att yrkesverksamma inom olika verksamheter, oavsett organisation, behöver ha kunskap om sin egen roll och del i den processen. Instrument X© och användning av MI är den gemensamma utgångspunkten, men användning och förhållningssätt behöver anpassa till stöd för klientens väg.

Sedan första versionen av Instrument X© har vi utvärderat, utvecklat och uppdaterat instrumentet, och fortsätter göra det löpande. Det har testats med olika klientgrupper, gjort en juridisk bedömning av innehåll och användning och beaktat ny forskning. Det finns även som verktyg hos de stora leverantörerna av verksamhetssystem.

Kopplat till utredning och bedömning av behov hos enskilda individer har vi även utvecklat en modell för att gruppera behov, vilket möjliggör för kommunerna att få fram statistik för olika behovsgrupper och faktorer som exempelvis ålder, kön, tid med ekonomiskt bistånd. Behovsgrupperna beskriver olika nivåer av stödbehov just nu hos de medborgare som erhåller ekonomiskt bistånd och utgör därmed underlag för att kunna tillhandahålla insatser som bättre matchar klienternas behov. Statistiken används även intern och extern samverkan och kommunikation.

 

Framgångsfaktorer

Genom utvecklingsarbete över kommungränserna möjliggör för KNUT att dela erfarenheter och utmaningar med varandra, men också sprida goda erfarenheter och arbetssätt även utanför partnerskapet. Allteftersom utvecklingsarbetet fortlöpt och spridning av Instrument X© ökat har KNUT även fått större inflöde av lärdomar från andra kommuner och organisationer.

Användningen av Instrument X© ger en struktur och enhetlighet, som skapar rättssäkerhet, med fokus på förändringsprocessen tillsammans med klienter. Det skapar en helhetsbild över klientens situation och täcker in alla områden. Det säkerställer också att handläggare systematiskt frågar om t.ex. våld, barnens situation och hälsosituationens påverkan på arbetsförmågan. Att instrumentet används tillsammans med MI möjliggör klientens delaktighet i sin process. Ökar möjligheten för individuella bedömningar för alla i hushållet, samtidigt som gruppering av behov synliggör behov på gruppnivå, och därmed vilka insatser som behövs.

Att synliggöra klientprocessen för alla som arbetar med individer som har ekonomiskt bistånd skapar tydligare samsyn kring uppdraget och hur olika parter behöver samarbeta till nytta för klienten. Det ger bättre förutsättningar för en närmare samverkan, inte minst mellan socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter.

 

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer om vad KNUT är>>

 

Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Värmdö