Instrument X©

Instrument X©

Instrument X© är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process för framförallt nybesök inom ekonomiskt bistånd. Utredningen ger en initial bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande.

Instrument X© innehåller fyra delar varav den första behandlar hushållets ekonomi och den andra delen utforskar individens eventuella behov av insatser – från kommunen eller/och från andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget. Tredje delen är en genomförandeplan som utgår från MI/förändringsplan och del fyra undersöker nyttan med den gjorda planeringen. Del tre och del fyra kan användas under hela den period individen/hushållet ansöker om försörjningsstöd. Utifrån utvärderingen görs nya genomförandeplaner.

Hur Instrument X© används av olika kommuner beror på val av organisering av försörjningsstöd och eventuella arbetsmarknadsenheter. I vissa kommuner görs del tre och del fyra av utförarenheter.

Instrument X© har utvecklats av och för socialsekreterare. Instrument X© bygger på beprövad erfarenhet.

 

Kategorisering av behov

En modell för kategorisering av behov (inte insatser) hos klienter har utarbetats. En modell som möjliggör för kommunerna att få fram statistik för olika behovsgrupper (med eller utan arbetsförmåga just idag) och därmed underlag för att kunna erbjuda insatser som bättre matchar kvinnors och mäns behov.

Kategorier och statistik används dels för organisering av arbetet inom ekonomiskt bistånd och de kommunala arbetsmarknadsenheterna, dels för intern och extern samverkan och kommunikation.

Genom arbetet med Instrument X© och kategorisering av behov går det att få fram mer relevanta underlag för tydligare gränsdragningar mellan kommun och landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Socio-ekonomiska beräkningar

Kopplat till behovskategorier har även socio-ekonomiska beräkningar gjorts som underlag för frågan – vad är vi beredda att investera idag för att slippa eller reducera kostnader på kort och lång sikt? Utanförskap kostar samhället mellan 200 000 till 2 000 000 kr per år och per individ.

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer om vad KNUT är>>

 

Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Värmdö