Instrument X©

Instrument X©

Instrument X© är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process för klientens väg inom ekonomiskt bistånd, från första kontakt till självförsörjning. Det är utrednings- och bedömningsinstrument som ger en struktur för att arbeta med klienter inom ekonomiskt bistånd och säkerställa att alla får samma frågor och att det görs på ett systematiskt sätt. 

Fokus ligger på att titta på faktiska behov hos klienterna, och tar inte utgångspunkt i de insatser som finns att tillgå. För att säkerställa ett professionellt användningssätt används det tillsammans med Motiverande samtal, MI,

Instrument X© är Sveriges enda kartläggnings- och bedömningsinstrument för klientens process inom ekonomiskt bistånd. Det har använts och förbättrats sedan 2008 och idag används det i dryga 50 kommuner runt om i landet.

En del medarbetare stöttar i en del av klientprocessen och ibland är ekonomiskt bistånd-processen bara en del av en mycket större resa för individen. Där ser vi ett behov av att yrkesverksamma inom olika verksamheter, oavsett organisation, behöver ha kunskap om sin egen roll och del i den processen. Instrument X© och användning av MI är den gemensamma utgångspunkten, men användning och förhållningssätt behöver anpassa till stöd för klientens väg.

Sedan första versionen av Instrument X© har vi utvärderat, utvecklat och uppdaterat instrumentet, och fortsätter göra det löpande. Det har testats med olika klientgrupper, gjort en juridisk bedömning av innehåll och användning och beaktat ny forskning. Det finns även som verktyg hos de stora leverantörerna av verksamhetssystem.

Instrument X© innehåller fyra delar varav den första behandlar hushållets ekonomi och den andra delen utforskar individens eventuella behov av insatser – från kommunen eller/och från andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården. Tredje delen är en genomförandeplan som utgår från MI-förändringsplan och del fyra utvärderar nyttan med den gjorda planeringen. Del tre och del fyra kan fortlöpande användas som underlag under den tid klienten har behov av ekonomiskt bistånd. Utifrån utvärderingen görs nya genomförandeplaner.

Hur Instrument X© används av olika kommuner beror på val av organisering av försörjningsstöd och eventuella arbetsmarknadsenheter. I vissa kommuner görs del tre och del fyra av utförarenheter.

Instrument X© har utvecklats av och för socialsekreterare. Instrument X© bygger på beprövad erfarenhet.

 

Gruppering av behov

Kopplat till utredning och bedömning av behov hos enskilda individer finns även utvecklat en modell för att gruppera behov, vilket möjliggör för kommunerna att få fram statistik för olika behovsgrupper och faktorer som exempelvis ålder, kön, tid med ekonomiskt bistånd. Behovsgrupperna beskriver olika nivåer av stödbehov just nu hos de medborgare som erhåller ekonomiskt bistånd och utgör därmed underlag för att kunna tillhandahålla insatser som bättre matchar klienternas behov. Statistiken används även intern och extern samverkan och kommunikation.

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer om vad KNUT är>>

 

Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Värmdö