KNUT

– Kommunalt nätverk för utveckling

KNUT – Kommunalt nätverk för utveckling

 

Syfte

Det fanns, och finns än idag, mycket lite forskning, utveckling och evidensbaserad praktik inom ekonomiskt bistånd. Syftet med arbetet inom KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling) är att gå ”från tro till vetande” genom ett långsiktigt och sammanhållet kompetens- och metodutvecklingsarbete utifrån behov hos klienten. Samarbetet i partnerskapet startade 2007 och har t o m 2012 delfinansierats av Europeiska Socialfonden, den fortsatta finansieringen har fyra kommuner stått för; Södertälje, Sundbyberg, Salem och Nynäshamn. Medarbetare, chefer och politiker har under hela arbetet varit involverade och visat mod och uthållighet genom att hålla i utvecklingsarbetet i en organisatoriskt föränderlig värld. Statusen att arbeta med ekonomiskt bistånd har höjts. Sedan 2019 är Värmdö en del av KNUT-partnerskapet, samt Haninge sedan 2020.

 

Bakgrund

Bakgrunden var att kommunerna upplevde att de hade stora grupper av klienter med en diffus problematik, trots många år med ekonomiskt bistånd och olika insatser. Kvinnors och mäns behov skymdes av hushållsbegreppet och utvärderingar av arbetssätt var obefintliga. Kartläggningar, intervjuer och analyser visade på en mycket bristfällig dokumentation, att ingen strukturerad och systematisk utredningsmetod användes för bedömning av behov och stöd, att insatser inte var individuellt anpassade och att det saknades sammanhållna processer och samverkan.

 

Metod

Medarbetare inom ekonomiskt bistånd har, med stöd, utarbetat Sveriges enda kartläggnings- och bedömningsinstrument för nybesök inom ekonomiskt bistånd – Instrument X. Instrument X har använts och förbättrats sedan 2008 och ett 80-tal kommuner har tagit del av våra erfarenheter. En juridisk bedömning av Instrument X genomfördes 2013.

En modell för kategorisering av behov (inte insatser) hos klienter har utarbetats. En modell som möjliggör för kommunerna att få fram statistik för olika behovsgrupper (med eller utan arbetsförmåga) och därmed underlag för att kunna erbjuda insatser som bättre matchar kvinnors och mäns behov. Kategorier och statistik används dels för organisering av arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser dels för intern och extern samverkan och kommunikation.

Kopplat till behovskategorier har även socio-ekonomiska beräkningar gjorts som underlag för frågan – vad är vi beredda att investera idag för att slippa eller reducera kostnader på kort och lång sikt? Utanförskap kostar samhället mellan 200 000 till 2 000 000 kr per år och per individ.

 

Resultat

Genom att integrera Instrument X med MI Motiverande samtal har en utbildning utvecklats (MIX – att utreda med Instrument X och Motiverande Intervju) och erbjuds nu kommuner i Sverige. Arbetssättet med Instrument X och MI gör klienten mer delaktigt i processen.

KNUT har genom åren samverkat med Ersta Sköndal Högskola (kunskapsöversikt med fokus på Instrument X), Dalarnas Högskola (samtal och genus), Karolinska Institutet (kodning av samtal med Motiverande Intervju) och med Sveriges kommuner och landsting (statistik utifrån behov).

Utvärderarna sammanfattar att KNUT har etablerat ett strukturkapital, bidragit till ökad professionalitet och skapat en social innovation.

Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Värmdö